ตารางอ้างอิงกลุ่มสาขางานที่เชี่ยวชาญ ISCED (International Standard Classification of Education) ของ สกอ.
เมื่อ: 7 กันยายน 2561 , ข้อมูลโดย: นพรัตน์ พระดวงงาม

ตารางอ้างอิงกลุ่มสาขางานที่เชี่ยวชาญ ISCED (International Standard Classification of Education) ของ สกอ.

มหาวิทยาลัยพะเยา, ระบบบริหารงานบุคคล
Copyright © University of Phayao Page rendered in 0.1620 seconds, memory usage 4.15MB